آهنگ پیشواز ایرانسل

توجه: جهت فعالسازی، کد آهنگ پیشواز مورد نظر را از خط ایرانسل خود به 7575 ارسال کنید.
توجه: هزینه ماهیانه فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل 300 تومان است.
# نام آهنگ پیشواز کد آهنگ
1 غلط کردم غلط2 7711458
2 غلط کردم غلط3 7711459
3 غلط کردم غلط4 7711461
4 کو به کو2 7711462
5 کو به کو3 7711463
6 کو به کو4 7711464
7 رمیدم2 7711465
8 رمیدم3 7711466
9 رمیدم4 7711467
10 نگار2 7711468
11 نگار3 7711469
12 نگار4 7711470
13 ستمگر2 7711471
14 ستمگر3 7711472
15 ستمگر4 7711473
16 ستمگر5 7711474
17 شیرمردا2 7711476
18 شیرمردا3 7711477
19 من خود آن سیزدهم2 7711478
20 من خود آن سیزدهم3 7711479
21 قراضه چین2 7711480
22 قراضه چین3 7711481
23 بهرام گور2 7711482
24 بهرام گور3 7711483
25 بهرام گور بیکلام1 7711484
26 بهرام گور بیکلام2 7711485
27 بهرام گور بیکلام3 7711486
28 غلط کردم غلط 7711289
29 کو به کو 7711290
30 رمیدم 7711291
31 نگار 7711292
32 ستمگر 7711293
33 شیرمردا 7711294
34 من خود آن سیزدهم 7711295
35 قراضه چین 7711296
36 بهرام گور 7711297
# نام آهنگ پیشواز کد آهنگ
1 یه شاخه نیلوفر 1 771749
2 یه شاخه نیلوفر 2 771727
3 یه شاخه نیلوفر 3 771752
4 یه شاخه نیلوفر بی کلام 771748
5 کجاست بگو بی کلام 771753
6 کجاست بگو2 771754
7 تبریک بی کلام 771755
8 تبریک 771756
9 تبریک 2 771757
10 تبریک 3 771758
11 چرا 771759
12 چرا2 771760
13 قله خوشبختی1 771761
14 قله خوشبختی2 771728
15 قله خوشبختی3 771763
16 هفته های تلخ من1 771764
17 هفته های تلخ من2 771765
18 هفته های تلخ من3 771996
19 خاکستر1 771997
20 خاکستر2 771998
21 ناز بی کلام 771999
22 ناز1 7711000
23 ناز3 7711001
24 تو که نیستی1 7711002
25 تو که نیستی2 7711003
26 تو که نیستی4 7711004
27 دلتنگی 7711005
28 دلتنگی2 7711006
29 دلتنگی3 7711007
30 بغض2 7711008
31 بغض بی کلام 7711009
32 عصا 1 7711010
33 عصا 2 7711011
مشاهده در سایت ویترین

آوای انتظار همراه اول

توجه: جهت فعالسازی، کد آوای انتظار مورد نظر را از خط همراه اول خود به 8989 ارسال کنید.
توجه: هزینه ماهیانه فعالسازی آوای انتظار همراه اول 300 تومان است.
# نام آوای انتظار کد آوا
1 بهرام گور 2 32544
2 بهرام گور 3 32545
3 بهرام گور بی کلام 1 32546
4 بهرام گور بی کلام 2 32547
5 بهرام گور بی کلام 3 32548
6 غلط کردم غلط 2 32549
7 غلط کردم غلط 3 32550
8 غلط کردم غلط 4 32551
9 قراضه چین 2 32552
10 قراضه چین 3 32553
11 کو به کو 2 32554
12 کو به کو 3 32555
13 کو به کو 4 32556
14 من خود آن سیزدهم 2 32557
15 من خود آن سیزدهم 3 32558
16 نگار 2 32559
17 نگار 3 32560
18 نگار 4 32561
19 رمیدم 2 32562
20 رمیدم 3 32563
21 رمیدم 4 32564
22 ستمگر 2 32565
23 ستمگر 3 32566
24 ستمگر 4 32567
25 ستمگر 5 32568
26 شیرمردا 2 32569
27 شیرمردا 3 32570
28 غلط کردم غلط 31280
29 کو به کو 31281
30 رمیدم 31282
31 نگار 31283
32 ستمگر 31284
33 شیرمردا 31285
34 من خود آن سیزدهم 31286
35 قراضه چین 31287
36 بهرام گور 31288
# نام آوای انتظار کد آوا
1 یه شاخه نیلوفر 1 30929
2 یه شاخه نیلوفر 2 30930
3 یه شاخه نیلوفر 3 30931
4 یه شاخه نیلوفر بی کلام 30932
5 کجاست بگو 30333
6 کجاست بگو بی کلام 30933
7 کجاست بگو2 30934
8 تبریک بی کلام 30935
9 تبریک 30335
10 تبریک 2 30936
11 تبریک 3 30937
12 چرا 30332
13 چرا2 30938
14 قله خوشبختی1 30939
15 قله خوشبختی2 30940
16 قله خوشبختی3 30941
17 هفته های تلخ من1 30942
18 هفته های تلخ من2 30943
19 هفته های تلخ من3 30944
20 خاکستر1 30945
21 خاکستر2 30946
22 ناز بی کلام 30947
23 ناز1 30948
24 ناز2 30949
25 ناز3 30950
26 تو که نیستی1 30951
27 تو که نیستی2 30952
28 تو که نیستی3 30953
29 تو که نیستی4 30954
30 دلتنگی 30334
31 دلتنگی2 30955
32 دلتنگی3 30956
33 بغض1 30330
34 بغض2 30331
35 بغض بی کلام 30957
36 عصا 1 30958
37 عصا 2 30959
مشاهده در سایت پردیس